Społeczeństwo InwestorówTen blog znajduje się w serwisie niepodległy.pl
Dowiedz się więcej.

« niepodległy.pl
podobna tematyka
Odrodzenie staruszków (Gospodarka, ekonomia)
Encyklopedyści sieci wiedzy (Gospodarka, ekonomia)
Owocowanie Karola Wojtyły (Gospodarka, ekonomia)
Infrastruktura kultury pamięci (Gospodarka, ekonomia)
Społeczny rozruch narodowej odporności (Gospodarka, ekonomia)
Wojna o wiedzę (Gospodarka, ekonomia)
Kompost narodowego systemu ochrony zdrowia (Gospodarka, ekonomia)
Bezpieczeństwo i efektywność cyfrowych danych medycznych (Gospodarka, ekonomia)
Muzeum Pamięci Krajobrazu - zdrowie (Gospodarka, ekonomia)
Fundusze dla telemedycyny (Gospodarka, ekonomia)
 strona główna działy tagi szukaj 
Gospodarka, ekonomia2020.10.13 17:00 11.20 18:20

Dobroczynność przeciw zarazie

   
 

Czy pandemia przełamie ideologiczne bariery rozwoju Sektora dobroczynności ?


 

Zaraza w Polsce sieci wiedzy

Okres pandemii jest dla polskich systemów ochrony zdrowia oraz edukacji testami sprawności wykorzystania nowoczesnych technologii w świadczeniu zdalnych usług. Opracowanie wniosków usprawniających te systemy i wprowadzenie działań naprawczych, może być jednym z nielicznych dobrych owoców covidowej zarazy.

Moje rekomendacje wprowadzenia w miastach powiatowych otwartych laboratoriów kontroli zdrowia, jako nowej instytucji integrowania systemu ochrony zdrowia, są konkretnymi wnioskami dla korygowania skutków „dystansu społecznego” dzięki nowoczesnym technologiom. Szanse rozwoju infrastruktury społecznej gospodarki rynkowej dla cyfrowej humanizacji usług społecznych przedstawiłem w trzynastu tekstach pomiędzy 13 marca a 5 maja 2020, z czego siedem skupia się na ochronie zdrowia.

Rys. 1. Grafiki otwierające siedem tekstów Andrzeja Madeja o telemedycynie przy C-19.

Dla pilotażowego wprowadzenia instytucji Agory Zdrowia, łączącej nowe narzędzia, technologie i standardy medyczne, zaproponowałem wykorzystanie poszpitalnego obszaru w centrum Krakowa (10 ha), opuszczonego w ubiegłym roku przez Collegium Medicum UJ. Występując w tej sprawie wraz ze społecznymi partnerami z licznymi wnioskami i petycjami do władz Krakowa i kilku wyższych uczelni.

Cyfrowa modernizacja usług społecznych

Agora Zdrowia jako instytucja integracji cyfrowo humanizowanego systemu ochrony zdrowia, jest piątą z kluczowych instytucji rozwoju Sektora dobroczynności czyli najważniejszego z zakresów opartej na wiedzy Społecznej gospodarki rynkowej. 

Przez kilka lat rekomendowałem wprowadzenie do tej infrastruktury Kolonii Akademickiej, jako instytucji integracji cyfrowo humanizowanego systemu edukacji, łączącą szkolnictwo podstawowe, średnie i wyższe, zgodnie z potrzebami edukacji przez całe życie w gospodarstwach domowych oraz Biblioteki Wirtualnych Podręczników, jako instytucji integracji cyfrowej pamięci dla solidarnego rozwoju wiedzy.

Wprowadzenie tych trzech innowacji instytucjonalnych do polityk społecznych, byłoby wyrazem przyjęcia nowych paradygmatów powszechnej edukacji i ochrony zdrowia: Samokształcenia w rodzinie i Samopomocy zdrowia. Odpowiednio do konstytucyjnych zasad solidarności, subsydiarności i wolności gospodarowania.

Rys. 2. Innowacje integracji cyfrowo humanizowanej gospodarki. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Modernizacji powodowanej cyfrowym powiększaniem zasobów wspólnoty przedstawionym na rysunku 2 w najniższym z wierszy zamian. Prowadzących poprzez skupienie perspektywy wprowadzonych zmian na gospodarstwie domowym na wykorzystaniu cyfryzacji kultury poznania do solidarności międzypokoleniowej.

Ekosystemy innowacji rozwojowych

Uważam, że wbrew politycznym deklaracjom, działania naszego rządu od wielu lat kierunkują prace rozwojowe instytucji naukowych, badawczych oraz praktykę polityk społeczno-gospodarczych, w stronę rozwiązań wypaczających znaczenie solidarności międzypokoleniowej polskiej kulturze. Co ukazują choćby zapisy kluczowego dokumentu programowego, którym jest przyjęta przez rząd w 2017 roku: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 1.

W trakcie prowadzonych publicznych konsultacji, kilka razy zwracałem się do autorów SOR o zmianę takiej definicji terminu „solidarność międzypokoleniowa”, która lekceważy rodzinne a poprzez to i narodowe źródło solidarności międzyludzkiej. Jako pośrednią odpowiedź przyjąłem doprecyzowanie zapisów, prawdopodobnie zgodnie z oczekiwaniami ideologów gender i zapisami Konwencji Stambulskiej.

Rys. 3. Wprowadzenie nowego paradygmatu, nowych Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, Programów Pierwszej Prędkości, Sektora Gospodarki i Projektów Flagowych do rządowej Priorytetyzacji interwencji rozwojowych Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Opracowanie własne AM, na podstawie SOR Schemat 4 s. 70 .

Dla wycofania się z tej ścieżki cyfrowej homogenizacji gospodarowania, zagrażającej wprowadzeniem systemu centralnego sterowania życiem Polaków, proponuję dokonanie przez Rząd korekt w priorytetach polityk rozwoju Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, opisanych na rysunku 3. Ułatwiających gospodarce, nauce i politykom tworzenie ekosystemów innowacji rozwojowych, służących podnoszeniu dobrostanu społecznego dzięki a nie wbrew potencjałom kultury narodowej.

Skansen Królów Polskich

Kilka dni temu otrzymałem negatywną odpowiedź Rady Miasta Krakowa na moją petycję z 30 kwietnia 2020 o wprowadzenie Solidarności międzypokoleniowej do zestawu kluczowych wartości rozwoju Strategii Rozwoju Krakowa 2030. O co wnosiłem licząc, że ustrojowe uznanie znaczenia Solidarności międzypokoleniowej powinno ułatwić powstanie Krakowskiej Agory Zdrowia, jako nowej instytucji Społecznej gospodarki rynkowej, bez względu na szkodliwe zapisy Konwencji Stambulskiej czy Rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

Odrzucenie petycji to druga porażką moich obywatelskich działań podjętych tuż po wiosennym początku pandemii. Bo również w kwietniu zgłosiłem wniosek do tegorocznego Budżetu Obywatelski Miasta Krakowa o przeprowadzenie Konkursu urbanistycznego na koncepcję programową otwartego laboratorium kontroli zdrowia nazwanego Krakowską Agorą Zdrowia.

Tym razem jako przyczynę nie dopuszczenia wniosku do obywatelskiego głosowania, wskazano na trudne do publicznego wyjaśnienia oderwanie moich propozycji od rzeczywistości ustrojowej systemu ochrony zdrowia. Bo faktycznie, propozycja zakładała politykę cyfrowego wzmacniania samodzielności i solidarności gospodarstw domowych dla powszechnego i sprawiedliwego korzystania z nowoczesnych technologii, co kłóci się z ciągle jeszcze obowiązującą w politykach zdrowia doktryną państwowej opiekuńczości.

Trochę mnie to stanowisko zmartwiło, ale nie zaskoczyło. Znam opinie środowiska Krakowskich ekonomistów i wiem, że w ich języku ekonomii pragnień, poza propagandowymi hasłami, nie widać refleksji ani nad PRL-owską anachronicznością naszego systemu ochrony zdrowia, ani nad wyzwaniami cyfrowej humanizacji gospodarowania.

Przewidując polityczną skuteczność tych skansenowych linii oporu Mojego Miasta, pół roku temu na zdjęciu wprowadzającym do ostatniego z siedmiu tekstów „Czas rozpoznawania potrzeb”, zdecydowałem się przywołać, bliższą możliwości nawiązania współpracy dla przeciwdziałania cyfrowemu zagrożeniu narodów Europy, Gnieźnieńską pamięć dobrosąsiedztwa Niemiecko – Polskiego.

A nie bliższą sercu i miejscu, Krakowską pamięć globalnego przewodnictwa św. Jana Pawła II .

1Wyjaśnienie pojęcia „solidarność międzypokoleniowa” znajduje się na 35 stronie opracowania SOR. „Rozwój odpowiedzialny to rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być realizowane bez umniejszania szans przyszłych pokoleń. (…) Odpowiedzialny rozwój to wzrost gospodarczy oparty na solidnych fundamentach, jakimi są: przedsiębiorczość, pracowitość, zasoby i umiejętności Polaków. Odpowiedzialny rozwój to także wielowymiarowa solidarność społeczna, której celem jest troska o dobro wspólne – solidarność między pokoleniami teraźniejszymi i przyszłymi, między poszczególnymi regionami, miastami i obszarami wiejskimi, między pracodawcami i pracownikami.”

 

 
225 odsłon  średnio 2,3 (3 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować   
Tagi: Kultura pamięci, samokształcenie w rodzinie, solidarny rozwój wiedzy.
Re: Dobroczynność przeciw zarazie 
Anna PK., 2020.10.13 o 17:22
Pańskie schematy i propozycje nie uwzględniają żadnych kosztów. Nie jest trudno narysować schemat i ubrać go w cybernetyczne słowotwórstwo. To czego tu brakuje, to odniesienia do realnej konkretnej rzeczywistości.

A konkretna rzeczywistość, to właśnie są szczegóły, których brakuje w Pańskich opracowaniach. Taki wysoki stopień uogólnienia jaki Pan przedstawia, może sugerować, że schemat można zastosować w dowolnym kraju i dowolnej rzeczywistości.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Dobroczynność przeciw zarazie   
Andrzej.Madej, 2020.10.13 o 20:25
Zrobiłem kilkanaście opracowań z konkretnymi kosztami. Na przykład tu preliminarz Konkursu urbanistycznego na koncepcję programową Krakowskiej Agory Zdrowia, budżet 900.000 zł.
+budzet.krakow.pl

Innych projektów nie pokazuję publicznie, bo i po co.

Jeżeli Pani znajduje, w tym tekście i dziesiątkach do których się w tym tekście odwołuję, jedynie proste cybernetyczne słowotwórstwo, to nie mamy o czym rozmawiać.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Dobroczynność przeciw zarazie 
Anna PK., 2020.10.13 o 20:49
Ja jestem tylko zwykłą ekonomistką. Takie zdanie:"Agora Zdrowia jako instytucja integracji cyfrowo humanizowanego systemu ochrony zdrowia, jest drugą z kluczowych instytucji rozwoju Sektora dobroczynności czyli najważniejszego z zakresów opartej na wiedzy Społecznej gospodarki rynkowej".

W tym zdaniu rozumiem, że "Agora zdrowia" to jest jakiś plac, ale już nie wiem ani co to jest " integracja cyfrowo humanizowanego systemu ochrony zdrowia" nie wiem co to jest "sektor dobroczynności", ani co to jest "społeczna gospodarka rynkowa". Wiem co to jest "gospodarka rynkowa", ale społeczna gospodarka rynkowa, to już nie wiem.
Ja podejrzewam, że ludzie, którym Pan przedstawia swoje projekty, też tak samo to widzą i dlatego je odrzucają.
Chcę Panu nadmienić, że mieszkam w kraju gdzie jest dobrze funkcjonująca państwowa służba zdrowia mająca zastosowanie wysokiej techniki komputerowej i nie tylko.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Dobroczynność przeciw zarazie   
Andrzej.Madej, 2020.10.13 o 21:10
Dziękuję za uważną opinię. Jestem ekonomistą, maklerem papierów wartościowych, od 35 lat praktykującym przedsiębiorcą.

Każdemu z przywołanych przez Panią terminów, poświęciłem po kilka tekstów. Na przykład o Sektorze dobroczynności pisałem wielokroć, że to obecnie najważniejszy z czerech (+ rolnictwo, przemysł, usługi), lecz kompletnie niedoceniany zakres bezpośredniego zaspokajania potrzeb.

O Społecznej gospodarce rynkowej wspominam, raz z uwagi na zapis konstytucyjny a dwa ze względu na bogate doświadczenie powojennych Niemiec w stosowaniu interwencji publicznej. A zatem i przesłanka do rozważań o rywalizacji i współdziałaniu w Europie bez administracyjnych granic. A Niemiecki (czy raczej holenderski) system ochrony, powinien być punktem odniesienia dla naszej modernizacji.

Ale praktycznym celem tego mojego tekstu, było pokazanie Krakowskich porażek we wprowadzaniu nowych instytucji infrastruktury.
I wiem kogo to interesuje ...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Dobroczynność przeciw zarazie 
Anna PK., 2020.10.13 o 21:59
Bardzo możliwe, że Pan o tym pisał i stworzył dla swoich czytelników nowy słownik odnośnie własnych tekstów. Nigdy bym nie zgadła, że "rolnictwo, przemysł, usługi" to sektor dobroczynności. Pierwszy raz z tym się spotykam.
"niedoceniany zakres bezpośredniego zaspokajania potrzeb." A kto tego nie docenia? Wszyscy korzystają z rolnictwa, bo jedzą, potrzebują produkcji przemysłowej, czy usług, takich jak transport. Kto tego nie docenia?
Dalej nie wiem co to jest "społeczna gospodarka rynkowa". Czy niemiecki państwowy interwencjonizm w rynek to samo co " interwencja publiczna", bo nie rozumiem.

"A zatem i przesłanka do rozważań o rywalizacji i współdziałaniu w Europie bez administracyjnych granic."
Tego zdania zupełnie nie rozumiem. W jakich dziedzinach Pan widzi rywalizację i współdziałanie w Europie i jak to się ma do wiodącego tekstu o polskiej ochronie zdrowia i laboratoriach w powiatach?
Jeżeli niemiecki system ochrony zdrowia ma być jakimś wzorcem dla polskiej modernizacji, to czym są Pańskie projekty, czy to oryginał, czy odwzorowanie?

Ponieważ wprowadza Pan niekonwencjonalną terminologię, z agorami, dobroczynnością, itp. trudno jest zrozumieć Pański tekst.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Dobroczynność przeciw zarazie   
Andrzej.Madej, 2020.10.13 o 22:48
(1) Pisze Pani:
"Nigdy bym nie zgadła, że "rolnictwo, przemysł, usługi" to sektor dobroczynności."
Widocznie nie byłem dość precyzyjny:
Każdy z tych czterech zakresów to osobny sektor gospodarowania. Sektor dobroczynności uznaję za pierwszy i od zawsze najważniejszy. Choć nie docenia go ekonomia i polityka, bo nie daje PKB. A nawet gorzej, bo jajecznica zrobiona żonie pomniejsza wpływ branży gastronomicznej na PKB. Póki co, brakuje wskaźników wzrostu. To wielkie wyzwanie o którym zacząłem kiedyś pisać, ale ....
+si.neon24.pl

(2)
Pisze Pani:
"Czy niemiecki państwowy interwencjonizm w rynek to samo co " interwencja publiczna" ... "
Tak to rozumiem. Rząd pożyczał na dogodnych warunkach małym przedsiębiorstwom, by zrównoważyć ich potencjały wobec różnych przewag monopoli. To już historia (Erhard), ale ciekawa i Europa (UE, Polska Konstytucja) się do niej odwołuje.


(3)
Pisze Pani:
"W jakich dziedzinach Pan widzi rywalizację i współdziałanie w Europie ...". Rywalizację widzę we wszystkich branżach. Łącznie z usługami medycznymi (obustronna turystyka medyczna) i edukacyjnymi.
Gorzej ze współdziałaniem, bo tu jest wielka dominacja kapitału i technologii "Starej Europy".

(4)
Jak się to ma do integracji polskiego systemu ochrony zdrowia. Powiązania już są: choćby przez rynek pracy medyków, przez lekarstwa, narzędzia i technologie medyczne. I przewiduję, że będą się dynamicznie rozwijać choćby w medycynie alternatywnej (pozaakademickiej).

(5)
Doświadczenia niemieckie są dla nas ważne dla wprowadzenia współpłatności i modernizacji systemu ubezpieczeń. Co do Agory Zdrowia, ważniejsze są doświadczania z północnej Ameryki. Stąd pomysł Konkursu na koncepcję programową ...

(6)
Pisze Pani:
"Ponieważ wprowadza Pan niekonwencjonalną terminologię ..."
Zbieram się do spisania całości.
Wprawdzie też będzie trudno - ale solidniej :)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Dobroczynność przeciw zarazie 
Anna PK., 2020.10.14 o 04:14
Teraz rozumiem. Ta dobroczynność to jest praca domowa, rzekomo niedoceniana, bo nie wytwarza PKB.Nic bardziej błędnego. Aby usmażyć jajko, to należy je najpierw kupić. W rodzinie następuje wymiana usług i nie są to usługi dobroczynności. Aby rodzina mogła się rozwijać, to ktoś musi wnosić zapracowany kapitał i inwestować w rosnące nowe pokolenie. Płaca zarobkowa członków rodziny jest policzalna tak jak i koszty utrzymania rodziny.

Jest też rozliczenie międzypokoleniowe. Mnie wychowano, poniesiono koszty, ja to też robię wychowując własne dzieci.
Poniesione koszty kształcenia, długoletnich kosztownych studiów, znajdują odzwierciedlenie w płacy zarobkowej specjalisty, absolwenta tych studiów.

Dlaczego jest to sektor dobroczynności?
Dobroczynność to akt darowizny, bez żadnej kompensacji materialnej. W tym przypadku to nie ma miejsca.
Zupełnie nie wiem o jaką ideologię tu chodzi i jakie bariery. Kto te bariery tworzy i dlaczego.
Przy tym kiedy chodzi o rodzinę, to należy wziąć pod uwagę istnienie niań, opiekunek do dzieci oraz dla ludzi starszych, do tego dochodzi państwowa opieka przedszkolna.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Dobroczynność przeciw zarazie 
miarka, 2020.10.14 o 01:05
"Czy pandemia przełamie ideologiczne bariery rozwoju Sektora dobroczynności ?

- To zależy czy do tego jest zaplanowana. Moim zdaniem nie. - Że jednak ma rozbijać relacje społeczne, a nawet niszczyć w zarodku wszelką działalność ideową.

I Ty już o tym wiesz, bo sam informujesz: „W trakcie prowadzonych publicznych konsultacji, kilka razy zwracałem się do autorów SOR o zmianę takiej definicji terminu „solidarność międzypokoleniowa”, która lekceważy rodzinne a poprzez to i narodowe źródło solidarności międzyludzkiej. Jako pośrednią odpowiedź przyjąłem doprecyzowanie zapisów, prawdopodobnie zgodnie z oczekiwaniami ideologów gender i zapisami Konwencji Stambulskiej”.

- A więc wolą wspierać ideologie jak idee.

Słusznie piszesz o potrzebach „solidarności międzypokoleniowej”, czy
„solidarności gospodarstw domowych”, czy dokładniej „solidarności sąsiedzkiej” – solidarności wszędzie gdzie daje się stworzyć więzi braterskie do walki ze wspólnym wrogiem (bo takie jest prawdziwe znaczenie solidarności).

Popełniasz błąd szukając tu zrozumienia i wsparcia w urzędach bo urzędy też będą (jak każda władza) wrogo nastawione do braterstw czy wspólnot – do władzy konkurencyjnej. – Prędzej się sprzymierzą z władzami państwowymi nawet gdy te są niemoralne, jak z braterstwami czy wspólnotami.

Cała ich biurokratyczność tu się wzburzy na myśl, że nie pohulają przy ideowych grupach które będą im patrzyły na pieniądze, a więc i na ręce.
Zdają sobie sprawę, że to oni w każdej chwili mogą być okrzykniętymi wspólnym wrogiem solidarnych na dowolnym poziomie.

Najpierw trzeba doprowadzić do tego żeby w urzędach była administracja (ona z natury jest apolityczna, ideowa), a nie biurokracja na wiecznym "dorobku własnym".
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Dobroczynność przeciw zarazie   
Andrzej.Madej, 2020.10.14 o 06:40
(1) Potwierdzam opinię i o C-19 i o ideologicznym charakterze polityk (równościowych, senioralnych, historycznych ...).

(2) Piszesz:
" Najpierw trzeba doprowadzić do tego żeby w urzędach była administracja (ona z natury jest apolityczna, ideowa), a nie biurokracja na wiecznym "dorobku własnym"."
Kluczowe znaczenie jakości biurokracji dla jakości Państwa klarownie przedstawił Feliks Koneczny. Cyfryzacja poprawia przejrzystość, interakcję i możliwości wyboru (multilokalność).

(3) Sądzę, że klucz jakości administracji tkwi w rozliczalności rządzących przez rządzonych. I w odpowiednich formach instytucji publicznych, służących celowi a nie zachowaniu hierarchii. Kolonia Akademicka może być instytucją administracji publicznej pod kontrolą społeczną poprzez konkurencję rynkową (KA powinny różnić się "Regułami").
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Dobroczynność przeciw zarazie 
miarka, 2020.10.14 o 07:39
Ad (3) To też ważne, ale to nie klucz. Klucz to wychowanie wyniesione z domu.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Dobroczynność przeciw zarazie   
Andrzej.Madej, 2020.10.14 o 08:20
Nie dodałem w pkt (3), że "Reguła" powinna dotyczyć wsparcia dla samokształcenia w rodzinie. Dla integracji edukacji domowej (wychowania) i edukacji szkolnej.
To rodzice powinni móc wybrać dla swoich dzieci "Kolonię Akademicką".
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Dobroczynność przeciw zarazie 
miarka, 2020.10.14 o 09:03
Owszem, profesorowie akademiccy to elity ducha Narodu i moralni wychowawcy młodzieży (czy raczej do niedawna tak było) Niemcy wiedzieli co robią i zmierzając do zrobienia z Polaków podludzi mordując profesorów krakowskich.

Tutaj też ktoś musi dziś odsiać ziarno od plew. - I obawiać się trzeba że więcej będzie tych plew.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Dobroczynność przeciw zarazie   
Andrzej.Madej, 2020.10.14 o 09:19
Pierwotną społecznością (punktem) odniesienia w poszukiwaniu prawdy dla profesorów uniwersytetów jako elit narodów, byli studenci. Z czasem rozwoju komercyjnego rozwoju wiedzy, tą społecznością odniesienia stali się dodatkowo politycy i prawda przestawała mieć znaczenie.

Czy poszerzając tą społeczność odniesienia (polityków, studentów) o rodziny, komercyjny rozwój wiedzy zacznie ustępować solidarnemu rozwojowi wiedzy i prawda znów zacznie mieć znaczenie dla uczonych.
Daj Boże ...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Dobroczynność przeciw zarazie 
miarka, 2020.10.14 o 11:08
A czemu nie odwrotnie, tj, zaczynając od rodzin i poszerzając tą społeczność odniesienia o ideowych profesorów i innych wychowawców... komercyjny rozwój wiedzy zacznie ustępować solidarnemu rozwojowi wiedzy i prawda znów zacznie mieć znaczenie dla wszystkich?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Dobroczynność przeciw zarazie   
Andrzej.Madej, 2020.10.14 o 12:27
Piszesz:
"A czemu nie odwrotnie ...".

Oczywiście nie można tylko teoretyzować, nic bez praktyki.
Tu kontekst moich (dziadkowych) prac domowych +si.xn--niepodlegy-i0b.pl
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Dobroczynność przeciw zarazie 
miarka, 2020.10.14 o 13:01
"Oczywiście nie można tylko teoretyzować, nic bez praktyki".

Nie całkiem to prawda. Teoria to zwykle uporządkowane wnioski z praktyki (np teorie spiskowe", ale i większość prac instytucji badawczych analizujących serie doświadczeń) - wtedy masz rację.
- Ale dotyczy to i rozważań w których duch poprzedza materię, a idea zawarta w teorii praktykę.
- I to ten drugi przypadek jest znacznie częstszy, bo to jest tyle co "duch poprzedza działanie w drodze do celu".
- I tu najlepiej by było przyjąć zasadę: "Bez Boga ani do proga".
Znaczy to że jednak powinniśmy przystępować do praktyki dopiero wtedy, kiedy jesteśmy pewni że trwamy w dobrym duchu.

I tak dodam w obronie mojej propozycji: tradycja i mądrość oraz przykazania zostawiane nam przez naszych Przodków to tyle co ich duch powierzony nam żeby i nas prowadził.
A przecież w tym wszystkim też są ich wnioski z praktyki... często bolesnej i okupionej krwią i wysiłkiem oraz odrabianiem strat, i naprawianiem błędów.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
login:
hasło:
 
załóż konto, załóż bloga!
Więcej funkcji, w tym ocenianie i komentowanie artykułów.
odzyskaj hasło
najnowsze komentarze
Re: Odrodzenie staruszków a język polski
interesariusz → Andrzej.Madej
Re: Odrodzenie staruszków
Andrzej.Madej → interesariusz
Re: Odrodzenie staruszków
interesariusz → Andrzej.Madej
Re: Odrodzenie staruszków
Andrzej.Madej → Anna PK.
Re: Odrodzenie staruszków
Anna PK. → Andrzej.Madej
Re: Odrodzenie staruszków
Andrzej.Madej → Anna PK.
Re: Odrodzenie staruszków
Anna PK. → Andrzej.Madej
Re: Odrodzenie staruszków
Andrzej.Madej → Anna PK.
Re: Odrodzenie staruszków
Anna PK. → Andrzej.Madej
Re: Infrastruktura społecznej gospodarki rynkowej
miarka → Andrzej.Madej
Re: Infrastruktura społecznej gospodarki rynkowej
Andrzej.Madej → miarka
Re: Infrastruktura społecznej gospodarki rynkowej
Andrzej.Madej → miarka
Re: Infrastruktura społecznej gospodarki rynkowej
miarka → Andrzej.Madej
Re: Infrastruktura społecznej gospodarki rynkowej
Andrzej.Madej → Anna PK.
więcej…