Społeczeństwo InwestorówTen blog znajduje się w serwisie niepodległy.pl
Dowiedz się więcej.

« niepodległy.pl
podobna tematyka
Uczelniana kultura pamięci (Gospodarka, ekonomia)
Byłem w papieskiej służbie (Polska)
Cyfrowa infrastruktura obywatelstwa (Gospodarka, ekonomia)
Nie ma wolności bez własności. (Gospodarka, ekonomia)
Na mojej drodze do Trzeciej Niepodległości (Historia)
Rycerze ekonomii (Gospodarka, ekonomia)
Hucpa na sterydach lichwy międzypokoleniowej (Gospodarka, ekonomia)
Obok centralnego sterowania (Gospodarka, ekonomia)
Cyfrowa humanizacja demokracji (Gospodarka, ekonomia)
Cyfrowa humanizacja gospodarowania (Gospodarka, ekonomia)
 strona główna działy tagi szukaj 
Gospodarka, ekonomia2020.12.31 06:03 2021.01.14 18:42

Strategia solidarności międzypokoleniowej

   
 

Petycja o rozwoju technologii dla dzielności pracy.


 

Najbardziej istotnym zagrożeniem dla wolności, który wprowadzają biznesowe metody wykorzystywania sztucznej inteligencji, jest używanie cyfrowych danych do manipulowania postawami i zachowaniami ludzi. Wykorzystując właściwą dla cyfrowej promocji innowacji w mediach społecznościowych znacznie wyższą skuteczność kampanii negatywnych, organizatorzy strategii politycznych wybierają skuteczne integrowanie negatywnych emocji swoich sojuszników, destruując kulturę i wypaczając sens demokracji.

Ekonomia dla wolności

Zagrożenie dla wolności dotyczy zarówno spraw publicznych, w których moglibyśmy uczestniczyć coraz aktywniej dzięki cyfrowemu poszerzeniu wymiarów czasu i przestrzeni relacji międzyludzkich, jak i spraw prywatnych, w których dzięki cyfrowej modernizacji gospodarowania moglibyśmy podnosić dobrostan poprzez samodzielność w zaspokajaniu potrzeb własnych i swoich bliskich. Potwierdzając w ten sposób znaczenie własności i solidarności zarówno wspólnotowej jak i osobistej dla wolności.

Słabość tempa modernizacji ustroju życia publicznego w relacji z dynamiką cyfrowo powiększanych możliwości kultury poznania, wynika z obowiązującej w instytucjach naukowo badawczych zasady komercyjnego rozwoju wiedzy. Dzięki powszechności tej zasady, kierunkowanie badań przemian społeczo-gospodarczych, służy biznesowym celom centrów zarządzania kapitałem.

Rys. 1. Dwie alternatywne strategie cyfrowej modernizacji gospodarki opartej na wiedzy. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Dlatego tak ważnym jest by, przed określeniem strategii cyfrowej modernizacji Polski, poddać publicznej debacie, skutki jakie może przynieść oparcie wprowadzania innowacji społecznych na komercyjnym rozwoju wiedzy i zestawić z efektami, których można się spodziewać dzięki wykorzystaniu praktyki solidarnego rozwoju wiedzy. Co przedstawiłem na rysunku 1, a omówiłem w tekście Nie ma wolności bez własności https://si.neon24.pl/post/158782,nie-ma-wolnosci-bez-wlasnosci .

Słabości naszego języka

Warto przy tym pamiętać, że przełamanie aprioryzmu komercyjnego rozwoju wiedzy, wymagać będzie wykorzystania społecznej przedsiębiorczości i obywatelskiej partycypacji we wprowadzaniu innowacji służących wzmacnianiu zachowania solidarności międzypokoleniowej. Solidarności międzypokoleniowej rozumianej jako podejmowanie trudu dla dobra drugiej osoby, w relacjach pomiędzy członkami konkretnych rodzin oraz pomiędzy członkami innych wspólnot narodowych, a nie rozumianej jako abstrakcyjne powiązanie troski ludźmi żyjących współcześnie a ludźmi którzy będą żyć w przyszłości.

Trzeba podkreślić, że taka abstrakcyjna, szkodliwa dla cyfrowej humanizacji definicja Solidarności międzypokoleniowej znajduje się w aktualnie obowiązującej wersji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Więc polityki rozwoju zamiast wzmacniać więzi wewnątrz rodzin i wspólnot narodowych, podejmują aprioryczne określone w ponadnarodowych dokumentach programy ujednolicania stylu życia, prowadzące poprzez homogenizację gospodarowania, segmentację, segregację i wykluczanie społeczne do cyfrowego niewolnictwa.

Rys. 2. Mapa innowacji cyfrowo humanizowanej gospodarki. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Dlatego na rysunku 2 Solidarność międzypokoleniowa wskazana jest jako kluczowa wartość procesu cyfrowej humanizacji gospodarowania. Omawiane od kilku lat w Krakowie zmiany ekonomii, zmiany polityk i konkretne innowacje solidarnego rozwoju wiedzy dla integrowania pamięci, edukacji i zdrowia mają wspierać tą wartość, dzięki wykorzystaniu cyfrowego powiększenia czasu, przestrzeni i zasobów kultury poznania.

Petycje solidarnego rozwoju wiedzy

Wynikające z tego wykorzystania powiększenia kultury poznania modernizacje usług depozytowych, edukacyjnych i medycznych wymagają wprowadzenia nowych zasad, standardów i procedur domowej edukacji pracy solidarnej. Wprowadzenie ich pozwoli na samodzielność gospodarstw domowych w trosce o wszystkie wymiary dobrostanu.

Rys. 3. Mapa pięciu grudniowych Petycji Andrzeja Madeja dla solidarnego rozwoju wiedzy.

Na rysunku 3 przedstawiam mapę tematyk i podmiotów grudniowych Petycji z których cztery pierwsze mają ułatwić podejmowanie prac badawczych nad warunkami cyfrowej humanizacji gospodarowania w edukacji i zdrowiu. Przedstawiona poniżej piąta Petycja do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, ujmuje wcześniejsze postulaty w całościowej rekomendacji wprowadzenia Solidarnego rozwoju wiedzy jako paradygmatu polityk rozwoju do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Konsekwencją takiego ukierunkowania polityk rozwoju powinno być wystąpienie do władz Unii Europejskiej o wprowadzenie Samokształcenia w rodzinie do zestawu kluczowych kompetencji społecznych.. I podjęcie zatrzymanej po śmierci św. Jana Pawła II filozoficznej debaty o wprowadzeniu pracodzielności do kanonu cnót kardynalnych cywilizacji łacińskiej.

(…)

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

Warszawa

W celu ułatwienia wykorzystywania nowoczesnych technologii dla podnoszenia kompetencji społecznych przez solidarny rozwój wiedzy, działając w interesie publicznym w trybie art. 2. ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014, zgłaszam

Petycja

o wprowadzenie nowych elementów do rządowej

Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju:

Nowy paradygmat polityk rozwojowych:

Solidarny rozwój wiedzy.

Nowy cel szczegółowy SOR:

Dobrostan gospodarstw domowych podnoszony dzięki technologiom i kompetencji ułatwiających solidarność międzypokoleniową.

Nowe główne obszary koncentracji działań:

 • Wspieranie wspólnotowego gromadzenia i udostępniania cyfrowych danych.

 • Wspieranie pracy solidarnej gospodarstw domowych.

 • Wspieranie partnerstw solidarnego rozwoju wiedzy.

Nowe inteligentne specjalizacje:

 • Samokształcenie w rodzinie.

 • Samopomoc zdrowia.

Nowe programy pierwszej prędkości:

 • Integracja systemu edukacji.

 • Integracja systemu depozytowania cyfrowych danych.

 • Integracja systemu ochrony zdrowia.

Nowy sektor gospodarki:

 • Sektor dobroczynności.

Nowe okręty flagowe:

 • Kolonia Akademicka.

 • Krajowy Depozyt Pamięci.

 • Gromadzki Repozyt Pamięci.

 • Biblioteka Wirtualnych Podręczników.

 • Agora Zdrowia.

Uzasadnienie

Cyfrowe powiększenie zasobów wiedzy i relacji międzyludzkich, pozwala na modernizację wszystkich wymiarów naszego życia. Odpowiednio do zapisów Polskiej Konstytucji rządowa strategia winna kierunkować wykorzystanie tych szans na wzmacnianie rodziny, najważniejszego z integratorów wolności i solidarności. Nowe zasady, standardy i procedury powinny ułatwiać instytucjom administracji publicznej, pomocnicze wsparcie solidarności międzypokoleniowej, jako najważniejszej wartości społecznej w gospodarce opartej na wiedzy.

Wynika z tego, że modernizacja każdego z obszarów usług społecznych, w tym systemu ochrony zdrowia, opierać się powinna na zasadach i standardach modernizacji systemu edukacji. Dlatego przed złożeniem niniejszej Petycji, złożyłem już cztery Petycje o uruchomienie konkursów NCBiR z których trzy pierwsze dotyczyły modyfikacji systemu edukacji: do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (9.12.20), Ministra Edukacji i Nauki (16.12.2020) oraz do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (23.12.20), natomiast czwarta kierowana do Ministra Zdrowia (30.12.20) dotyczyła modyfikacji systemu ochrony zdrowia.

W pierwszej Petycji (9.12.20) wskazałem na szanse jaką jest dla polityk rozwoju wykorzystanie informacji Internetowych do pomiaru i wartościowania relacji pomiędzy zmianami w poziomie kompetencji społecznych a zmianami poziomu dobrostanu społecznego. Dla konkursowego wywołania przez NCBiR zgłoszeń programów badawczo-wdrożeniowych zaproponowałem temat: „Wykorzystanie informacji internetowej do określania zmian w kompetencjach społecznych”.

W drugiej Petycji (16.12.2020) wskazałem na szanse jaką jest dla upowszechnienia kompetencji samokształcenia w rodzinie, podjęcie przez wyższe uczelnie kursów przekazujących przyszłym rodzicom widzę o konkretnych zagadnieniach czy metodach domowej edukacji. Proponowany temat konkursu : „Uczelniane kursy gospodarki solidarności”.

W trzeciej Petycji (23.12.20) wskazałem na szanse jaką jest dla solidarnego rozwoju wiedzy wykorzystanie, rosnących dzięki przemianom technologicznym i demograficznym, potencjałów solidarności osób starszych. Proponowany temat konkursu: „Upowszechnienie cyfrowych zasobów instytucji dziedzictwa narodowego dzięki pracy dobroczynnej trzeciego pokolenia.”

W czwartej Petycji (30.12.2020) wskazałem na szanse jaką jest dla samodzielności w podnoszeniu dobrostanu zdrowia wprowadzenie do lokalnej infrastruktury usług społecznych nowej instytucji rozwoju kompetencji dla samodzielnej troski o zdrowie. Proponowany temat konkursu „Warunki efektywności otwartych laboratoriów kontroli zdrowia”.

Postulowane w niniejszej Petycji uznanie zasady Solidarny rozwój wiedzy za nowy paradygmat polityk rozwoju, powinno znacząco wzmocnić uznanie przez podmioty gospodarcze, naukowe i samorządowe zasady Samokształcenie w rodzinie za nowy paradygmat systemu edukacji przez całe życie. Ta kluczowa kompetencja społeczna powinna rozwijać umiejętności wykonywania zarówno pracy solidarnej, zaspokajającej bezpośrednio potrzeby własne i swoich bliskich, jak i pracy komercyjnej, zaspokajającej potrzeby finansowe.

Dzięki czemu możliwe będzie wykorzystanie nowych standardów, instytucji, instrumentów i metod kultury poznania takich jak: (1) biblioteki cyfrowych danych, (2) platformy cyfrowej komunikacji, (3) instytucje autoryzacji cyfrowej tożsamości, (4) metody domowej edukacji, (5) metody zdalnej edukacji, (6) okresowe przeglądy zdrowia (7) instrumenty cyfrowego wartościowania, (8) cyfrowe kopie obiektów kultury, (9) cyfrowe formy twórczości artystycznej (intermedia, multimedia), (10) instrumenty bezpośredniego stanowienia o wartościach publicznych.

Wydaje się, że strategiczną odpowiedzią na ujawnione przez pandemię Covid-19 nadzwyczajne zagrożenia relacji społecznych dla stabilności rozwoju gospodarczego, powinno być wprowadzanie technologii medycznych podnoszących kompetencje samopomocy zdrowia w gospodarstwach domowych. W Polsce wymaga to przełamania kilku barier blokujących proces cyfrowej humanizacji ochrony zdrowia.

(Bariera 1) Politycy unikają wprowadzania do ustroju ochrony zdrowia bardzo niepopularnej społecznie zasady współpłatności prywatno – publicznej za świadczenia zdrowotnie a w konsekwencji również unikają wprowadzenia zmian w ustroju ubezpieczeń zdrowotnych, co jest warunkiem koniecznym dla efektywności korzystania z usług telemedycznych.

(Bariera 2) Instytucje polityk społecznych (ministerialne, regionalne, lokalne) skoncentrowane są na staranności obsługi procedur administracyjnych, dopasowanych do priorytetów zmian społecznych apriorycznie określanych przez ponadnarodowe instytucje programowania rozwoju.

(Bariera 3) Zarówno eksperci polityk społecznych (medycznych, edukacyjnych, informatycznych) jak i władze polityczne różnych szczebli, pomijają w programach rozwoju możliwości dopasowania usług społecznych odpowiednio do znaczenia solidarności międzypokoleniowej, rodziny i potrzeb rozwoju kompetencji pracy dobroczynnej w gospodarstwach domowych .

(Bariera 4) Pomimo rosnących technologicznych możliwości podnoszenia dobrostanu społecznego poprzez solidarny rozwój wiedzy i pracę dobroczynną, programy badawczo-wdrożeniowe polityk społecznych muszą być oceniane zgodnie z obecnie powszechnie obowiązującą zasadą komercyjnego rozwoju wiedzy, dlatego w programach finansowanych ze środków publicznych musi dominować zaspokajanie potrzeb gospodarstw domowych poprzez rynek dóbr i usług.

(Bariera 5) Chcąc utrzymać swoje uprzywilejowane pozycje, elity środowisk medycznych, oferenci komercyjnych ubezpieczeń oraz dostarczyciele cyfrowych usług medycznych dążą do ograniczania otwartości i konkurencyjności rynku, mogących usprawnić system ochrony zdrowia .

Wydaje się, że wprowadzenie postulowanych w niniejszej Petycji innowacji społeczno gospodarczych opartych na modernizacji systemu edukacji, pozwoli na przełamanie barier modernizacji systemu ochrony zdrowia, a w konsekwencji ułatwi modernizację i innych obszarów usług społecznych.

(...)

Andrzej Madej, Kraków.

Wcześniejsze petycje:

http://xn--niepodlegy-i0b.pl/#/889/otwarte-laboratorium-kontroli-zdrowia/

http://xn--niepodlegy-i0b.pl/#/artedpub/?aid=879

http://xn--niepodlegy-i0b.pl/#/artedpub/?aid=870

http://xn--niepodlegy-i0b.pl/#/artedpub/?aid=858

 

 
112 odsłon   (brak ocen)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować   
Tagi: internet ludzi, internet rzeczy, solidarny rozwój wiedzy, narodowa samorządność edukacyjna.
login:
hasło:
 
załóż konto, załóż bloga!
Więcej funkcji, w tym ocenianie i komentowanie artykułów.
odzyskaj hasło
najnowsze komentarze
Re: Odrodzenie staruszków a język polski
interesariusz → Andrzej.Madej
Re: Odrodzenie staruszków
Andrzej.Madej → interesariusz
Re: Odrodzenie staruszków
interesariusz → Andrzej.Madej
Re: Odrodzenie staruszków
Andrzej.Madej → Anna PK.
Re: Odrodzenie staruszków
Anna PK. → Andrzej.Madej
Re: Odrodzenie staruszków
Andrzej.Madej → Anna PK.
Re: Odrodzenie staruszków
Anna PK. → Andrzej.Madej
Re: Odrodzenie staruszków
Andrzej.Madej → Anna PK.
Re: Odrodzenie staruszków
Anna PK. → Andrzej.Madej
Re: Infrastruktura społecznej gospodarki rynkowej
miarka → Andrzej.Madej
Re: Infrastruktura społecznej gospodarki rynkowej
Andrzej.Madej → miarka
Re: Infrastruktura społecznej gospodarki rynkowej
Andrzej.Madej → miarka
Re: Infrastruktura społecznej gospodarki rynkowej
miarka → Andrzej.Madej
Re: Infrastruktura społecznej gospodarki rynkowej
Andrzej.Madej → Anna PK.
więcej…